„Dobry wychowawca to ten,
który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy,
nie żąda, a zapytuje,
przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”

Janusz KorczakGminny Ośrodek Kultury jest instytucją powołaną przez samorząd gminy Klonowa i wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem 1 w dniu 2 stycznia 2001 r. Jako placówka upowszechniania kultury funkcjonuje od 1958 roku.

Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie różnorodnej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, promocja kultury oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej.

Podstawowe zadania placówki to:

- tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego i różnych form edukacji kulturalnej;

- wspieranie i promocja twórczości artystycznej wszystkich dziedzin sztuki;

- troska o kultywowanie tradycji ludowych, obrzędów, zwyczajów, rozwój folkloru, rękodzieła ludowego;

- nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w dziedzinie kultury;

- promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną;

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań społeczeństwa kulturą teatralną, plastyczną, muzyczną, taneczną, ludową;

- organizacja działalności rozrywkowej i sportowo-rekreacyjnej.

Zadania te GOK realizuje poprzez :

- systematyczną pracę w zespołach artystycznych i kołach zainteresowań;

- różnorodne animacje kulturalne tj. konkursy, przeglądy, projekty cykliczne i okolicznościowe wydarzenia artystyczne.

Logowanie